ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Středa,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace organizací
Postup certifikace

Postup certifikace

O Certifikát nebo prodloužení jeho platnosti může požádat organizace splňující základní kvalifikační předpoklady, uvedené v certifikačních programech pro následující programy a rozsahy certifikace:

G-S1 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN≤80, přetlak ≤ 5 bar
G-S2  Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 5 bar
G-S3 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách DN ≤ 200, přetlak ≤ 40 bar
G-S4 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar
G-S5 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak  bez omezení
G-P1 Činnosti na PE přípojkách, dn ≤ 63, přetlak  bez omezení
G-P2 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn ≤ 63, přetlak bez omezení
G-P3 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení, přetlak bez omezení
G-N1 Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N2 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu a následnou nebo bez následné výplně meziprostoru; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N3 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném zformováním do profilu speciálním zařízením při výrobě; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N4  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení tenkostěnného PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým zformováním do profilu speciálním zařízením a následně přepáskovaným; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N5 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým stlačením speciálním zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N6  Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-N7 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí odstraněno připojeným razícím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
G-O1 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku  plynu prováděné technologií hrdla na plynovodech pod přetlakem
G-O2 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla a celoobkružující tvarovky na plynovodech pod přetlakem
G-O3  Provoz a údržba zařízení protikorozní ochrany
G-O4  Výstavba a opravy zařízení protikorozní ochrany
G-O5 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech do 5 barů uzavíracího přetlaku prováděné bez svařování
G-R1 Opravy a údržba regulačních stanic plynu
G-R2 Výroba, montáž, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic plynu do provozu


Žádost o provedení certifikace

Organizace, která má zájem o provedení certifikace, nebo prodloužení platnosti certifikátu podá žádost. Žádost je k dispozici u certifikačního orgánu.
Po doručení je žádost o certifikaci certifikačním orgánem zaevidována a přezkoumána. Pro přidělení pořadového čísla v evidenci žádosti je rozhodující datum zaevidování žádosti.
Při přezkoumání je kontrolována formální správnost žádosti, v případě, že žádost neobsahuje potřebné náležitosti, je žadatel vyzván e-mailem nebo telefonicky k doplnění potřebných údajů do 20 dnů od obdržení výzvy k doplnění žádosti. Při nedodržení termínu je žádost přeřazena na poslední místo v pořadí vyřizování žádostí.
V případě, že ani po doplnění neobsahuje žádost potřebné náležitosti, certifikační orgán ji odmítne a tato skutečnost je sdělena organizaci.
V případě, že žádost splňuje potřebné náležitosti, je certifikačním orgánem svolán audit za účelem vydání nebo prodloužení platnosti certifikátu.

Audit

Audit se provádí za účelem:
- vydání, nebo prodloužení platnosti certifikátu;
-  pravidelné kontroly certifikované organizace 1x za dva roky, nebo v mimořádných  případech z rozhodnutí vedoucího certifikačního orgánu.
Audit je u organizace prováděn auditorskou skupinou, kterou svolává certifikační orgán.

Auditorská skupina jmenovaná vedoucím certifikačního orgánu je tříčlenná. Je v ní zastoupen jeden pracovník certifikačního orgánu a dva pracovníci plynárenských podnikatelů. Vedoucí certifikačního orgánu může v případě potřeby doplnit auditorskou skupinu o další odborníky, kteří však mají pouze poradní hlas.

Audit organizace je zásadně prováděn na místě u organizace, případně na jejích dalších pobočkách nebo pracovištích.

Auditorská skupina vyhodnotí plnění jednotlivých kritérií kontrolovaných v průběhu auditu a uvedených v příslušných certifikačních programech.

O udělení, případně odebrání certifikátu na základě výsledku auditu rozhoduje vedoucí certifikačního orgánu.


Platnost a prodloužení platnosti certifikátu

Certifikát, vydaný na základě rozhodnutí certifikačního orgánu, má dobu platnosti 6 let. Po uplynutí doby platnosti certifikátu se provádí prodloužení platnosti certifikátu.
Pokud organizace splňuje podmínky pro vydání certifikátu z hlediska personálního a technického vybavení, avšak v oblasti, která je předmětem certifikace a registrace dosud nepůsobila, nemá doložené reference staveb, nebo nebyla provedena kontrola stavby na místě, má vydaný certifikát omezenou dobu platnosti na 1 rok.

Dozor

Za účelem ověření plnění podmínek rozhodných pro vydání certifikátu provádí certifikační orgán u certifikované organizace pravidelné kontrolní audity 1x za 2 roky.
Certifikační orgán prověří u certifikované organizace v roce, ve kterém neprobíhá pravidelný kontrolní audit, platnost skutečnosti rozhodných pro vydání certifikátu roční kontrolou.


Zpřístupnění spisu certifikačního procesu organizací jiným osobám

Spis certifikačního procesu organizací jiným osobám ze strany certifikačního orgánu je možný pouze na základě písemného souhlasu statutárního zástupce organizace.

Požadavky na certifikované organizace

Požadavky na personální zajištění, odborné zdokonalovací školení, technické vybavení, výrobní, montážní, skladovací prostory, předpisové zajištění a systém jakosti je uveden v TPG 923 01 a jednotlivých certifikačních programech, které jsou k dispozici u certifikačního orgánu.

Směrnici ČSSP č. 200-S1 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN≤80, přetlak ≤ 5 bar
Směrnici ČSSP č. 200-S2 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 5 bar
Směrnici ČSSP č. 200-S3 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách DN ≤ 200, přetlak ≤ 40 bar
Směrnici ČSSP č. 200-S4 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak ≤ 40 bar
Směrnici ČSSP č. 200-S5 Činnosti na ocelovém plynovodu a přípojkách, DN bez omezení, přetlak  bez omezení
Směrnici ČSSP č. 200-P1 Činnosti na PE přípojkách, dn ≤ 63, přetlak  bez omezení
Směrnici ČSSP č. 200-P2 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn ≤ 63, přetlak  bez omezení
Směrnici ČSSP č. 200-P3 Činnosti na PE plynovodech a přípojkách, dn bez omezení, přetlak  bez omezení
Směrnici ČSSP č. 200-N1 Bezvýkopové kladení plynovodů o délce nad 30 m metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu do předem zatažené chráničky; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
Směrnice ČSSP č. 200-N2 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení nebo vtlačení PE potrubí o menším průřezu
Směrnice ČSSP č. 200-N3 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném zformováním do profilu speciálním zařízením při výrobě; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení

Směrnice ČSSP č. 200-N4 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení tenkostěnného PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým zformováním do profilu speciálním zařízením a následně přepáskovaným; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
Směrnice ČSSP č. 200-N5 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE potrubí, v průřezu zmenšeném mechanickým stlačením speciálním zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
Směrnice ČSSP č. 200-N6 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí roztaženo nebo zničeno připojeným vtahovacím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
Směrnice ČSSP č. 200-N7 Bezvýkopové rekonstrukce a opravy plynovodů metodou strojního vtažení PE nebo ocelového potrubí, při níž je původní potrubí odstraněno připojeným razícím zařízením; o průměru bez omezení a provozním přetlaku bez omezení
Směrnice ČSSP č. 200-O1 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku  plynu prováděné technologií hrdla na plynovodech pod přetlakem
Směrnice ČSSP č. 200-O2 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku plynu prováděné technologií hrdla a celoobkružující tvarovky na plynovodech pod přetlakem
Směrnice ČSSP č. 200-O3  Provoz a údržba zařízení protikorozní ochrany
Směrnice ČSSP č. 200-O4  Výstavba a opravy protikorozní ochrany
Směrnice ČSSP č. 200-O5 Speciální technologie navrtávání potrubí a uzavírání průtoku plynu na ocelových a PE plynovodech do 5 barů uzavíracího přetlaku prováděné bez svařování
Směrnice ČSSP č. 200-R1 Opravy a údržba regulačních stanic plynu
Směrnice ČSSP č. 200-R2 Výroba, montáž, opravy, údržba a uvádění nových regulačních stanic do provozu
   Aktualizace: 17. 10. 2016
© ČSSP 2023    webmaster