ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Neděle,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Stanovy
STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ
ČSSP je dobrovolné společenstvo podle zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1996 Sb., jehož členy se mohou stát sdružení (např. podle zákona č. 83/1990 Sb.) a živnostenská společenstva (podle zákona č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1996 Sb.), podnikající fyzické a právnické osoby (české i zahraniční firmy, podnikatelé), instituce a fyzické osoby se zájmem v oboru svařování.

čl. I
Základní oblasti činností

Vytváření podmínek pro komplexní řešení problematiky svařování a činností souvisejících, zejména v následujících oblastech:

1.1 – Hájení a podpora profesních zájmů členské základny,
1.2 – Zvyšování odborné úrovně členské základny prostřednictvím kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod.,
1.3 – Pořádání kurzů, školení, seminářů, konferencí, firemních dnů apod. pro odbornou veřejnost,
1.4 – Proces certifikace svářečského personálu,
1.5 – Společný postup při tvorbě a připomínkování technických a legislativních předpisů,
1.6 – Prosazování zájmů oboru svařování (dále jen “oboru“) tak, aby spolu s dodržováním právních a technických předpisů byly naplněny cíle členů ČSSP v rozvoji podnikání, ochraně profesních, hospodářských a právních zájmů,
1.7 – Společný postup při realizaci profesních záměrů členů společnosti v oblasti vzdělávání všech stupňů,
1.8 – Expertní a poradenská činnost, zpracovávání odborných posudků,
1.9 – Organizování a provozování vlastní hospodářské činnosti zejména za účelem zajištění prostředků pro plnění úkolů ve všech oblastech profesního zaměření společnosti,
1.10 – Spolupráce s ČIA, Hospodářskou komorou české republiky, Česku svářečskou společností, Česku svářečskou společností ANB a ostatními subjekty v české republice a zahraničí.

čl. II
Oblast působnosti

ČSSP působí na území české republiky.

čl. III
Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je na adrese: Modřanská 96a/496, 147 00 Praha 4

čl. IV
Formy členství

1. Členství v ČSSP je:
a) řádné - individuální
- firemní
- spolkové
b) čestné

2. Řádným členem se může stát každé sdružení či živnostenské společenstvo apod., založené např. podle zákonů č. 83/1990 Sb., č. 301/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1996 Sb. a dalších, které se stává spolkovým členem, fyzická osoba - individuální člen, nebo podnikající fyzická a právnická osoba - firemní člen, pokud souhlasí s předmětem, cílem a účelem ČSSP. Členem ČSSP se stávají zájemci okamžitě po uzavření smlouvy o členství a uhrazení členského příspěvku.

3. Práva spolkového a firemního člena vykonává fyzická osoba pověřená statutárním orgánem řádného člena.

4. Čestné členství je výrazem ocenění zásluh fyzické nebo podnikající fyzické a právnické osoby. Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti člena podle čl. V. stanov.

5. O udělení čestného členství rozhoduje představenstvo ČSSP.

6. Členství končí:
a) vystoupením,
b) vyloučením,
c) nezaplacením členského příspěvku,
d) úmrtím fyzické osoby,
e) zrušením právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
f) zrušením společnosti.

7. Vystoupení člena je možné pouze na základě jeho písemného oznámení.

8. Vyloučit člena může představenstvo ČSSP při:

- závažném porušení stanov,
- chování člena, které je v rozporu se zájmy ČSSP a jsou-li tyto zájmy jednáním, vystupováním nebo činností člena poškozeny.

Představenstvo musí návrh na vyloučení člena se členem předem projednat. Při vyloučení má člen právo požádat o přezkoumání rozhodnutí revizní komisí případně soudem.

9. Při ukončení členství se příspěvky nevracejí. Člen, který ukončil členství, nemá řádné nároky na jmění společnosti.

čl. V
Práva a povinnosti člena

1. Člen má zejména tato práva:

a) podílet se aktivně na činnosti ČSSP,
b) účastnit se sněmu osobně jako delegát nebo prostřednictvím zvoleného delegáta,
c) volit a být volen do orgánů ČSSP,
d) být pravidelně informován o činnosti a o výsledcích práce ČSSP,
e) využívat zvýhodnění člena při službách poskytovaných ČSSP,
f) obracet se na orgány ČSSP při řešení vzniklých problémů.

2. Člen je povinen:

a) dodržovat stanovy a přijatá usnesení orgánů ČSSP,
b) spolupracovat při výkonu činnosti orgánů ČSSP,
c) napomáhat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí při plnění programu a rozvíjení dalších činností ČSSP,
d) chránit zájmy ČSSP svou profesní odborností, svým vystupováním a jednáním,
e) zaplatit členské příspěvky vždy do 31. 1. běžného roku nebo do 30 dnů od uzavření smlouvy.

čl. VI
Orgány a struktura ČSSP

- sněm
- představenstvo
- pracovní předsednictvo
- předseda
- revizní komise

A. Sněm ČSSP

1. Nejvyšším orgánem ČSSP je sněm. Sněm je svoláván představenstvem nejméně jednou za tři roky. Účastnit se sněmu má právo každý člen ČSSP jako delegát nebo prostřednictvím delegáta.

2. Mimořádný sněm je svolán i tehdy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů představenstva ČSSP nebo alespoň 20 % řádných členů.

3. Sněm schvaluje stanovy ČSSP, jednací řád ČSSP, volební řád ČSSP, jejich změny a doplňky.

4. Sněm volí členy představenstva, též je odvolává. Sněm volí členy revizní komise ČSSP. Předseda, představenstvo a revizní komise jsou voleni na období tří let. Kandidáty představenstva a revizní komise navrhují členové ČSSP.

B. Představenstvo ČSSP

1. Představenstvo ČSSP je řídícím a koordinačním orgánem ČSSP. Za svoji činnost je odpovědné sněmu ČSSP.
Členové představenstva volí ze svého středu předsedu ČSSP a místopředsedy ČSSP. Představenstvo tvoří nejvýše 29 členů.

2. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda ČSSP nebo jím pověřený člen představenstva. Představenstvo se schází nejméně jednou ročně.

3. Jednání představenstva se mohou s hlasem poradním zúčastnit řádní členové a hosté podle projednávané problematiky. O jejich účasti rozhodne představenstvo hlasováním.

4. Představenstvo je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení se schvaluje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČSSP nebo jím pověřeného člena představenstva. Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, ověřovatel zápisu a předsedající.

5. Představenstvo může jako svůj poradní orgán ustavit odborné komise, gremia, případně pracovní skupiny.

6. Do náplně činnosti členů představenstva patří zejména:

a) zajišťování a realizace usnesení sněmu ČSSP,
b) projednávání a schvalování hospodaření ČSSP,
c) schvalování rozpočtu ČSSP a navrhování a schvalování jeho změn,
d) příprava jednání sněmu ČSSP.

7. O kooptaci nových členů představenstva rozhoduje představenstvo. Nejvyšší počet kooptovaných členů představenstva se rovná 1/2 počtu členů představenstva zvoleného sněmem.

8. Členové představenstva ČSSP mohou být delegováni na zasedání nejvyšších orgánů spolkových členů.

C. Pracovní předsednictvo

1. Pracovní předsednictvo je poradním orgánem předsedy tvořené místopředsedy zvolenými představenstvem.
2. V období mezi konáním zasedání představenstva rozhoduje ve věcech představenstva, které následně podléhají ratifikaci představenstvem.


D. Předseda ČSSP

1. Předseda sdružení je statutárním zástupcem sdružení.
2. Předseda je za svou činnost odpovědný sněmu ČSSP.
3. Předseda je odpovědný za provoz a hospodaření ČSSP.
4. Předseda plní usnesení sněmu a představenstva ČSSP.
5. Předsedu zastupuje určený místopředseda.
6. Předseda ČSSP může být čestná funkce.

E. Revizní komise

1. Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti. Za svou činnost odpovídá sněmu. O své činnosti informuje předsedu ČSSP a představenstvo ČSSP.
2. Revizní komise je minimálně tříčlenná. činnost revizní komise řídí její předseda, zvolený členy revizní komise ze členů revizní komise.
3. členem revizní komise nemůže být předseda ani člen představenstva ČSSP.
4. Náplní činnosti revizní komise je zejména:

a) kontrola realizace usnesení sněmu,
b) kontrola realizace usnesení představenstva,
c) kontrola hospodaření společnosti,
d) navrhování pozastavení rozhodnutí předsedy a představenstva, jsou-li v rozporu se stanovami společnosti nebo s obecně platnými předpisy; pozastavená rozhodnutí předkládá sněmu případně představenstvu.

5. Revizní komise zasedá minimálně dvakrát ročně. Jednání revizní komise svolává její předseda. O zase-dání revizní komise musí být pořízen zápis.

6. Doplnění složení komise do zvoleného počtu sněmem provádí představenstvo.

čl. VII
Administrativní aparát

Plnění úkolů ČSSP se zajišťuje způsobem a ve struktuře schválené představenstvem ČSSP.

čl. VIII
Hospodaření ČSSP

1. činnost sdružení je financována z vlastních prostředků, které jsou zejména tvořeny:

a) členskými příspěvky,
b) příjmy z vlastní odborné a hospodářské činnosti,
c) dotacemi a dary.

2. Pro každý hospodářský rok je nutné zpracovat finanční rozpočet a roční účetní uzávěrku. Oba dokumenty se předkládají ke schválení představenstvu a ke kontrole revizní komisi.

3. členské příspěvky fyzických osob - individuálních členů stanoví pro běžný rok představenstvo ČSSP. Roční členský příspěvek fyzických osob - individuálních členů je splatný podle čl. V.

4. členské příspěvky firemních členů - právnických osob jsou smluvní. Základní pravidla pro jejich stanovení a nejnižší možnou výši stanoví představenstvo ČSSP. Roční členských příspěvek právnických osob - firemních členů je splatný podle čl. V.

5. členské příspěvky spolkových členů - právnických osob stanoví pro běžný rok představenstvo ČSSP. Roční členský příspěvek právnických osob - spolkových členů je splatný podle čl. V.

6. Hospodaření společnosti musí být v souladu s obecně platnými předpisy pro finanční hospodaření organizace.

7. Evidenci členských příspěvků a ostatních plateb vede administrativní aparát.

8. Účetnictví sdružení vede administrativní aparát.

9. Hospodaření sdružení, účetnictví, evidenci členských příspěvků, ostatních plateb a administrativní práce je možné sjednat externě s odborným a kompetentním subjektem.

čl. IX
Závěrečná ustanovení

Při zániku sdružení se postupuje podle platných právních předpisů.

čl. X
Platnost a účinnost

Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení sněmem ČSSP.
   Aktualizace: 08. 05. 2005
© ČSSP 2019    webmaster