ČSSP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SVAŘOVÁNÍ PRODUKTŮ

Dnes je Čtvrtek,  
 
 
ČSSP
Modřanská 96a/496,
147 00, Praha 4
 mobil: 602 719 162
 e-mail: info@cssp.cz
 
Certifikace osob
Dohoda o součinnosti svářečského personálu s certifikačním orgánem

Držitelé certifikátů svářečského personálu, které jsou vydané certifikačním orgánem v rozsahu akreditace se zavazují:

a) Zajistit dozor nad svou činností vyšším svářečským personálem nebo zaměstnavatelem. Osoby provádějící tento dozor, minimálně jedenkrát za šest měsíců jeho vykonání zaznamenávají na vyznačené místo certifikátu dozorované osoby. Nedílnou součástí tohoto záznamu je zhodnocení činnosti, otisk razítka a podpis osoby provádějící dozor.

b) Vést záznamy o stížnostech souvisejících s vykonáváním činnosti, pro kterou byl vydán certifikát na svoji osobu a o těchto stížnostech informovat certifikační orgán.

c) Neprokazovat se certifikátem při vykonávání činností, na něž se rozsah certifikátu nevztahuje a nepoužívat certifikát způsobem, který by mohl ohrozit pověst certifikačního orgánu a nečinit žádná opatření, která by mohl certifikační orgán považovat za zavádějící nebo neoprávněná.

d) Umožnit certifikačnímu orgánu kontrolu prováděné práce.

e) Při zrušení certifikace přestat používat vydaný certifikát.

f) Využívat certifikaci pouze k vyjádření toho, že certifikovaná činnost je ve shodě se specifikovanými předpisy.

g) Zajistit, aby certifikát nebo zpráva ani jakákoliv jejich část nebyly používány zavádějícím způsobem.

h) Odvolávat se na certifikaci následujícím nebo podobným způsobem. Osoba certifikovaná certifikačním orgánem pro certifikaci pracovníků akreditovaným ČIA .

i) Vykonávat činnost, pro kterou byl certifikován, plně v souladu s právními a technickými předpisy, podle kterých je vykonávána.

j) Informovat certifikační orgán o všech záležitostech, které mohou ovlivnit způsobilost certifikované osoby nadále plnit certifikační požadavky.

k) Být schopen doložit platné potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce svářeč. (kontrolu provede ZO před zahájením zkoušky)

l) Být schopen doložit platný doklad o proškolení z bezpečnosti práce. (kontrolu provede ZO před zahájením zkoušky)

m) Uplatňovat poznatky získané při certifikaci ve své práci.

n) Na vyžádání informovat certifikační orgán o své odborné činnosti.
   Aktualizace: 22. 10. 2019
© ČSSP 2023    webmaster